Objavljena uredba in javni poziv za oblikovanje Lokalnih akcijskih skupin za področje ribištva in akvakulture

OBJAVA JAVNEGA POZIVA ZA DELOVANJE LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN ZA PROGRAMSKO OBDOBJE DO LETA 2027

 

Objavljena Uredba in Javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin za ribištvo in pripravo strategij lokalnega razvoja za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost iz evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo, za programsko obdobje 2021-2027

V Uradnem listu RS sta bila v petek, 7. julija 2023, objavljena Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo za programsko obdobje 2021-2027 ter javni poziv. Na podlagi tega lahko lokalna partnerstva, ki vključujejo ribištvo in akvakulturo, začnejo z oblikovanjem lokalnih akcijskih skupin za ribištvo za namen priprave strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje 2021-2027.

                            

V programskem obdobju 2021-2027 se bo pristop CLLD iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo izvajal samostojno. Evropska komisija je 1. decembra 2022 potrdila Program za izvajanje ESPRA 2021-2027 za Slovenijo, s čimer je bila podana zelena luč za koriščenje sredstev sklada.

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo za programsko obdobje 2021-2027, med drugim ureja pripravljano podporo, določa pogoje za oblikovanje ribiških/akvakulturnih območij in delovanje lokalnih akcijskih skupin, pripravo strategij lokalnega razvoja, merila za izbor in potrditev LASR in SLR ter njihovo odobritev. Uredba določa tudi naloge LASR, obveznosti vodilnega partnerja, upravičence, upravičene aktivnosti, pogoje upravičenosti, upravičene stroške, določa oblike vlog za dodelitev podpore in zahtevkov za izplačilo, obravnava upravljanje, spremljanje in vrednotenje SLR ter njene animacije, obveznosti po izplačilu javne podpore, določa sankcije v primeru neizpolnjevanja obveznosti, preverjanja/kontrole ter neupravičene operacije.   

Za izvajanje aktivnosti CLLD je v okviru  ESPRA 2021-2027 namenjenih skupaj nekaj več kot 12 milijonov evrov. Izvedene aktivnosti in projekti na izbranih lokalnih območjih bodo zasledovali lokalne izzive in potrebe, prispevali k ohranjanju in ustvarjanju novih delovnih mest ter s tem ohranjanju sektorja, vključevanje sektorjev modrega gospodarstva v razvoj trajnostnega prehranskega sistema, trženja in dodajanja vrednosti proizvodom iz ribištva in akvakulture, blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter ohranjanje biotske raznovrstnosti s podporo krožnega gospodarstva ter čiste energije, krepitvi vitalnosti skupnosti z večanjem družbene vključenosti, privabljanjem žensk in mladih in drugo, ob upoštevanju vsebin strategij Zelenega dogovora.

Lokalne akcijske skupine LASR bodo do 30. septembra 2023 morale pripraviti strategije lokalnega razvoja, ki bodo podlaga za izvajanje projektov na terenu. Pri pripravi SLR bomo morali opredeliti dodano vrednost izvajanja lokalnega razvoja na našem območju, opraviti analizo stanja lokalnega območja, analizo razvojnih potreb in potencialna območja, vključno s SWOT-analizo, ter na podlagi tega oblikovati ustrezne ukrepe. Ukrepi bodo po odobritvi SLR, ki je predvidena do konca leta 2023, podlaga za izvajanje projektov, ki se bodo lahko pričeli pripravljati po objavi javnih pozivov za potrditev projektov LASR.

Vabljeni, da v novem programskem obdobju 2021–2027 skupaj z nami prispevate k razvoju lokalnega okolja na področju ribištva in akvakulture.

Kontakt za dodatne informacije v zvezi z LASR Gorenjske ribe: Mitja Mežnar, 04/ 281 72 48,  lasr@bsc-kranj.si.

Izbrane teme

Scroll to Top