LASR Gorenjske ribe

Jošt Gantar, www.slovenia.info

Lokalna akcijska skupina Gorenjska košarica (LAS GK) je bila v programskem obdobju 2014 – 2020 kot neprofitno pogodbeno partnerstvo ustanovljena 16. 12. 2015 v Kranju, ko je 71 članov podpisalo Pogodbo o ustanovitvi in delovanju Lokalne akcijske skupine LAS Gorenjska košarica, z namenom spodbujanja celovitega in uravnoteženega razvoja podeželja in urbanih središč na območju po pristopu »od spodaj navzgor«. LAS Gorenjska košarica ni bila registrirana kot pravna oseba, brez davčne številke in je bila neprofitna oblika javno-zasebnega, lokalnega partnerstva za razvoj podeželja za območje 14 občin Gorenjske z vodilnim partnerjem LAS (BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj). Naloga LAS je bila učinkovito izvajanje Strategije lokalnega razvoja za programsko obdobje 2014–2020 (obvezne in neobvezne priloge) s pomočjo mehanizma CLLD (Lokalni razvoj, ki ga vodi Skupnost) ter sredstev sklada EKSRP, ESRR in seveda tudi ESRP.

LAS Gorenjska košarica je sodila med največje lokalne akcijske skupine v Sloveniji in je upravljala s sredstvi LEADER za ozemlje, ki se razteza v štirinajstih občinah osrednje in zgornje Gorenjske na okoli 1.624 km2, kjer živi nekaj več kot 162.000 prebivalcev ter črpala sredstva tudi iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo z uspešno izvedenimi (petimi) projekti in (enim) projektom sodelovanja.

 

LASR NA PODROČJU AKVAKULTURE IN RIBIŠTVA NADALJUJE SVOJO NOVO POT V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2021 – 2027 KOT LASR GORENJSKE RIBE

Novosti v programskem obdobju 2021–2027 se v prvi meri navezujejo na potrebno ustanovitvijo samostojena lokalne akcijske skupine za ribištvo.

LAS, katera se po novem imenuje Lokalna akcijska skupina za ribištvo LASR Gorenjske ribe je bil z vodilnim partnerjem BSC, d.o.o., Kranj v sodleovanju s ključnimi partnerji (ribogojci, občinami, zavodi, društvi) in lokalnim prebivalstvom na območju ustanovljena 7. junija 2023. S tem se je novo začrtano tudi območje delovanja. Če je bilo v preteklem programskem obdobju v LAS Gorenjska košarica vključenih štirinajst občin, delovanja LASR Gorenjske ribe sedaj zaokrožuje območje devetih občin: Cerklje, Jezersko, Kranj, Kamnik, Preddvor, Radovljica, Naklo, Šenčur in Tržič. LASR iz vseh treh sektorjev (javni, zasebni in gospodarski) trenutno sestavlja 30 članov. 

Pripravljena Strategija lokalnega razvoja (SLR) je bila z vključevanjem vseh deležnikov pripravljena konec sempembra 2023, s prejeto Odločbo z dne 27. 11. 2023 pa tudi potrjena s strani ministrstva.

Prijavitelji in projektni partnerji iz območja LASR Gorenjske ribe bodo (skladno z upoštevanjem Uredbe, SLR in drugimi predpisi) sredstva lahko črpali iz Programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (ESPRA) v Republiki Sloveniji za obdobje 2021 – 2027

PRAVNE PODLAGE in AKTI:
Play Video

LASR se trudi razvijati podeželje in zavestno ter organizirano delovati v splošno dobro. Prisotnost na terenu in stalen stik z ljudmi je zelo pomemben, saj vpliva na motivacijo prebivalcev pri sodelovanju ter vključevanju v projektne dejavnosti. K uspešni pripravi strategije lokalnega razvoja pripomorejo animacijske dejavnosti, razna usposabljanja, nudenje pomoči in usmeritev nosilcev idej pri oblikovanju projektnih predlogov.

Scroll to Top