Organi LASR

D. Ernst, www.slovenia.info

Organi LASR GORENJSKE RIBE

Lokalno partnerstvo LASR Gorenjske ribe je bilo ustanovljeno na osnovi Pogodbe o ustanovitvi in delovanju LASR Gorenjske ribe, katera je pričela veljati s podpisom članov, dne 7. 6. 2023 v Kranju. S pogodbo o ustanovitvi in delovanju LASR Gorenjske ribe so določeni naslednji organi LASR:

  • skupščina,
  • predsednik in podpredsednik,
  • upravni odbor,
  • ocenjevalna komisija,
  • nadzorni odbor in
  • vodilni partner.

Članstvo LASR je odprto. Novi člani lahko s pristopno izjavo kadarkoli naknadno pristopijo in postanejo člani LASR. Nove člane potrdi Upravni odbor LASR.

PRISTOPNA IZJAVA

POGODBA O USTANOVITVI IN DELOVANJU LASR Gorenjske ribe

Skupščina LASR GORENJSKE RIBE

Je najvišji organ upravljanja LASR in jo sestavljajo vsi člani LASR. Članstvo v LASR je odprto za vse, ki delujejo na območju LASR in imajo interes za vključitev v LASR.

Seznam članov LASR

UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor je organ odločanja in upravljanja ter najvišji izvršilni organ LASR. Sestavljajo ga:

  • štirje predstavniki javnega sektorja,
  • štirje predstavniki gospodarskega sektorja,
  • dva predstavnika zasebnega sektorja.

Upravni odbor LASR

PREDSEDNIK
Predsednik je zastopnik LASR in po svoji funkciji predsednik Upravnega odbora. Za predsednika LASR Gorenjske ribe je bil izvoljen in potrjen Rok Roblek, župan Občine Preddvor.

PODPREDSEDNIK
Podpredsednik opravlja naloge Predsednika in ima vse njegove pristojnosti v primeru, če je Predsednik odsoten, nedosegljiv, nezmožen za delo,  če Predsedniku predčasno preneha mandat ali če ga Predsednik pooblasti za opravljanje svojih pristojnosti ali nalog. Za podpredsednika LASR Gorenjske ribe je bil izvoljen in potrjen Franc Čebulj, župan občine Cerklje na Gorenjskem.

NADZORNI ODBOR
Nadzorni odbor je zadolžen za nadzor nad zakonitostjo, pravilnostjo in transparentnostjo poslovanja organov LASR. Nadzorni odbor je nadzorni organ LASR in je sestavljen iz treh članov in sicer: enega predstavnika javnega sektorja, enega predstavnika gospodarskega sektorja in enega predstavnika zasebnega sektorja.

Nadzorni odbor LASR

OCENJEVALNA KOMISIJA
Ocenjevalna komisija šteje 3 člane, ki jih imenuje upravni odbor izmed neodvisnih strokovnjakov s področja razvoja podeželja, regionalnega razvoja, strateškega in projektnega načrtovanja in podobno. Ocenjevalna komisija pregleduje popolnost in ustreznost prijav na javne pozive LASR, jih ocenjuje ter preverja zmogljivosti predlagateljev projekta za njihovo izvedbo in o tem za Upravni odbor pripravi poročilo.

Sestava komisije bo določena naknadno.

VODILNI PARTNER
Skupščina mora izbrati enega partnerja izmed članov LASR kot vodilnega partnerja, ki zastopa LASR v upravnih in finančnih zadevah, upravlja s transakcijskim računom LASR in opravlja vse ostale naloge, ki izhajajo iz pogodbe med LASR in Vodilnim partnerjem. LASR lahko Vodilnega partnerja izbere tudi v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje. Za vodilnega partnerja LASR Gorenjske ribe je bil na Ustanovni seji skupščine LASR 7. junija 2023 izbran BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj.

Vodilni partner LASR Gorenjske ribe

BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj
Cesta Staneta Žagarja 37
4000 Kranj

T: 04 281 72 30
F: 04 281 72 39
E : lasr@bsc-kranj.si

____________________________________________________________

Dokumenti:

Poslovnik o delu Skupščine LASR Gorenjske ribe
Poslovnik o delu Upravnega odbora LASR Gorenjske ribe
Poslovnik o delu Nadzornega odbora LASR Gorenjske ribe
Zapisnik 1. seje Skupščine
Zapisnik 1. seje Upravnega odbora
Pravilnik o članarini
Zapisnik 2. seje Skupščine
Zapisnik 2. seje Upravnega odbora

Scroll to Top